www.csrknjazevac.org.rs

Жртве насиља у породици

Ел. пошта Штампа ПДФ

Одредбе Породичног закона изричито забрањују насиље у породици. Тиме је породично-правна заштита од насиља у породици утемељена као право чланова на заштиту од насиља у породици. Законом су регулисане мере породично-правне заштите, услови и посебна правила поступања у судским поступцима који се воде ради заштите од насиља у породици.
Под насиљем се подразумева
Понашање којим један члан породице угрожава телесни интегритет, душевно здравље или спокојство другог члана породице“.

Карактеристични видови насиља су:

наношење или покушај наношења телесне повреде,
изазивање страха претњом убиства или наношења телесне повреде члану породице или њему блиском лицу,
присиљавање на сексуални однос,
навођење на сексуални однос или сексуално однос са лицем које није навршило 14.годину живота или немоћним лицем,
ограничавање слободе кретања или комуницирања са трећим лицима,
вређање као и свако друго дрско, безобзирнои злонамерно понашање.

Насиље над члановима породице могу имати различит облик, а саме радње извршења насиља, разноврсне.

Облик насиља

Радње вршења насиља

Физичко насиље

Батинање, ударање по глави и телу, чупање косе, повреде тупим и оштрим предметима, шутирање, дављење, бацање на зид или под, наношење опекотина

Сексуално насиље

Свака повреда полне слободе и полног морала, сваки вид деградирања и понижавања на сексуалној основи, „класично“ силовање, сваки вид присиљавања на сексуални однос

Психичко насиље

Застрашивање, стално критиковање, потцењивање партнера -партнерке, емоционалне претње и оптужбе, емоционално уцењивање,  стварање конфузије и несигурности код жртве, посесивно понашање, постављање нереалних и неостваривих очекивања у односу на жртву, вербално злостављање,  излагање жртве притиску, испољавање злостављачког ауторитета, непоштовање жртве, злоупотреба поверења, неиспуњавање обећања, емотивна резервисаност, минимизирање, порицање и пребацивање кривице за насиље, изолација, узнемиравање и малтретирање

Економско насиље

Насилно одузимање новца и вредних ствари, контролисање зараде и примања, трошење новца искључиво за задовољење сопствених потреба, неиспуњавање обавезе издржавања необезбеђених чланова породице, забрана члану породице да располаже сопственим, односно заједничким приходима, забрана члану породице да се запосли и оствари сопствене приходе, одузимање средстава рада, наметање обавезе сталног подношења детаљних извештаја о трошењу новца, и др.

Конкретни случајеви насиља у породици су најчешће комплексни јер насилници врше истовремено разноврсне облике насиља према члану/члановима породице. Када пријава, било писмена било усмена, укључујући и разговор телефоном, стигне у центар за социјални рад, процењују се стање, ризици и потребе детета и породице.
Центар за социјални рад  je координатор и кључнa институцијa у организовању процеса заштите деце која су жртве насиља, у коме учествују установе и појединци из других система – здравства, образовања, полиције, правосуђа, невладиних организација.
Уколико постоји потреба за заштитом детета од злостављања/занемаривања, центар за социјални рад може:

применити меру корективног надзора над вршењем родитељског права

ставити дете под привремену старатељску заштиту, укључујући измештање детета из породице и обезбеђивање смештаја у другу породицу или установу социјалне заштите

покренути судске поступке ради заштите права детета, ради лишења родитељског права, одређивања мера заштите од насиља у породици и др.

Уколико Ви или неко од чланова Ваше породице трпи било који од облика насиља у породици, обратите се  Центру за социјални рад .

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3