www.csrknjazevac.org.rs

Новчана социјална помоћ

Ел. пошта Штампа ПДФ

Законом о социјалној заштити прописано је да право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, који живи сам, односно, породици, која остварује приходе испод нивоа социјалне сигурности, који месечно објављује Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Ово право могу остварити грађани свих радних статуса: запослени, пољопривредници, пензионери, особе које обављају самосталну делатност, незапослени, ученици/студенти, деца предшколског узраста, неспособни за рад, итд.
Приликом признавања права на новчану социјалну помоћ, центар за социјални рад узима у обзир и следеће чињенице:


•    Да подносилац захтева нема више од 0,5 хектара земље у власништву
•    Да није одбио понуђено запослење, стручно оспособљавање и преквалификацију
•    Да посао није изгубио својом кривицом
•    Да није продао или поклонио своју имовину
•    Да нема више стамбеног простора
•    Да нема закључен уговор о доживотном издржавању

Из укупних прихода који се обрачунавају изузети су: додатак на децу (до троје деце), додатак за негу и помоћ другог лица, накнада за телесно оштећење, примања по основу награда и отпремнина за пензију, као и примања из ученичког и студентског стандарда. Изузима се износ који се даје за издржавање лица које не живи заједно са породицом као њен члан (школовање до 27 године живота).

Потребна документација


•  Фотокопије личних карата за све пунолетне чланове породице,
•  Пријаве пребивалишта за малолетну децу које издаје Полицијска станица,
•  Извод из матичне књиге рођених за децу и родитеље који није старији од 6 месеци,
•  Потврду о личном доходку за запослене чланове породице
•  Чек од пензије за лица која су остварила право на пензију или потврду Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање да лице није корисник пензије,
•  Уверење Националне службе за запошљавање за незапослене радно способне чланове породице,
•  Уверење  за децу која се налазе на редовном школовању или професионалном оспособљавању 
•  Уверење о приходима за које се плаћа порез из места рођења и места становања
•  Уверење геодетске управе о поседовању или непоседовању непокретне имовине из места рођења и места становања.
•  Фотокопију пресуде о разводу брака уколико је исти разведен,
•  Правноснажну судску одлуку о издржавању сродника, односно судско поравнање закључено са сродником у складу са „Породичним законом“ или доказ да је код надлежног суда покренут поступак ради утврђивања обавезе издржавања од сродника.
•  Фотокопију решења о престанку  радног односа уколико је исти престао у протеклих годину дана.

За више информација обратите се Центру за социјални рад у Књажевцу

 

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3